Κείμενα

Εμφάνιση # 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 01, περί Ἀποταγῆς (Διὰ τὴν ἀποταγὴν τοῦ ματαίου βίου)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 02, περὶ Ἀπροσπαθείας, ἤγουν ἀλυπίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 03, περὶ Ξενιτείας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 04, περὶ Ὑπακοῆς (Διὰ τὴν μακαρίαν καὶ ἀείμνηστον ὑπακοήν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 05, περί Μετανοίας (Διὰ τὴν πραγματικὴν καὶ γνησίαν μετάνοια καὶ διὰ τοὺς ἁγίους καταδίκους καὶ διὰ τὴν Φυλακήν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 06, περὶ Μνήμης Θανάτου
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λὀγος 07, περὶ τοῦ Χαροποιοῦ Πένθους
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 08, περὶ Ἀοργησίας καὶ πραότητος
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 09, περὶ Μνησικακίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 10, περὶ Καταλαλιᾶς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 11, περὶ Πολυλογίας καὶ Σιωπῆς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 12, περὶ Ψεύδους
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 13, περὶ Ἀκηδίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 14, περὶ Γαστριμαργίας (Διὰ τὴν ὀνομαστὴν δέσποιναν, τὴν πονηρὰν κοιλίαν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 15, περὶ Ἁγνείας (Διὰ τὴν ἄφθαρτον ἁγνείαν καὶ σωφροσύνην, τὴν ὁποία κατακτοῦν φθαρτοὶ ἄνθρωποι διὰ καμάτων καὶ ἱδρώτων)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 16, περὶ φιλαργυρίας (Καθὼς καὶ περὶ ἀκτημοσύνης)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 17, περὶ ἀναισθησίας (Διὰ τὴν νέκρωσιν τῆς ψυχῆς καὶ διὰ τὸν θάνατον τοῦ νοῦ, πρὸ τοῦ σωματικοῦ θανάτου)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 18, περὶ ὕπνου καὶ προσευχῆς (Καθὼς καὶ περὶ τῆς ψαλμῳδίας εἰς συνοδίαν μοναχῶν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 19, περὶ ἀγρυπνίας (Διὰ τὴν σωματικὴν ἀγρυπνίαν, καὶ διὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐπιτελῶμεν αὐτήν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 20, περὶ δειλίας (Διὰ τὴν ἄνανδρον δειλίαν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 21, περὶ κενοδοξίας (Διὰ τὴν πολύμορφον κενοδοξίαν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 22, περὶ ὑπερηφανείας (Διὰ τὴν «ἀκέφαλον» ὑπερηφάνειαν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 23, περὶ λογισμῶν βλασφημίας (οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνέκφραστοι)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 24, περὶ πραότητος καὶ ἁπλότητος (Διὰ τὰς ἀρετὰς τῆς πραότητος, τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἀκακίας, τὰς «σεσοφισμένας», ὄχι τὰς φυσικάς, καθὼς καὶ διὰ τὴν πονηρίαν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 25, περὶ ταπεινοφροσύνης (Διὰ τὴν ὑψίστην ταπεινοφροσύνην, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται μὲ μυστικὸν τρόπον καὶ ἐξολοθρεύει τὰ πάθη)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 26α, περὶ διακρίσεως ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (Περὶ διακρίσεως λογισμῶν καὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 26β, περὶ διακρίσεως ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 26γ, περὶ διακρίσεως ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ (Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 27α, περὶ ἡσυχίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (Διὰ τὴν ἱερὰν «ἡσυχίαν», τὴν σωματικὴν καὶ τὴν ψυχικήν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 27β, περὶ ἡσυχίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Περὶ διαφορᾶς καὶ διακρίσεως ἡσυχιῶν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 28, περὶ προσευχῆς (Διὰ τὴν ἱερὰν προσευχήν, τὴν μητέρα τῶν ἀρετῶν, καὶ διὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ παρίσταταί τις εἰς αὐτὴν νοερῶς καὶ σωματικῶς)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 29, περὶ ἀπαθείας (Διὰ τὸν ἐπίγειον οὐρανόν, τὴν θεομίμητον ἀπάθειαν καὶ τελειότητα καὶ ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς, πρὸς τῆς κοινῆς ἀναστάσεως)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 30, περὶ ἀγάπης, ἐλπίδος καὶ πίστεως (Διὰ τὸν σύνδεσμον τῆς ἐναρέτου τριάδος τῶν ἀρετῶν)
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος Έτερος Εἰς τὸν Ποιμένα
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Σύντομος Προτροπή Ἀντίστοιχος πρὸς ὅσα προηγουμένως ἀνεπτύχθησαν λεπτομερῶς
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ἀληθῶς Ἀνέστη
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Δάκρυα καί Χαρά
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Δέησις ἁμαρτωλοῦ
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Κατηχητικός Λόγος
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Κυριακή Τυροφάγου (Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον)
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος γιά τήν ὁμοφυλοφιλία
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος εἰς τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος εἰς τό γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος Παραινετικός εἰς τήν εἴσοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὅτε ἦλθεν ἀπὸ Ἀσίας
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ὅμιλία ἐγκωμιαστική στόν ἀπόστολο Παῦλο
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ὅμιλία εἰς Μάρτυρας
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Οὐσία καί βάθος μέσα στόν γάμο
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Παιδαγωγικὰ θέματα
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Τόκοι
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Για την ανατροφή των παιδιών
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Για την δύναμη του καλού λόγου και την επιείκεια στους αμαρτωλούς
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Γιατί οι άνθρωποι εχθρεύονται την αλήθεια;
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Επιστήμη και Θρησκεία
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Α' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Όρθοδοξίας)
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Κοίμηση της Θεοτόκου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Κυριακή των Μυροφόρων
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εἰς τήν Μεγάλη Παρασκευή
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις τον Εσπερινό της συγχωρήσεως
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε...
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Να κρατάτε την πίστη μας που είναι αιώνια και αναμφισβήτητη
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Ὁ Χρυσός Κανόνας («Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»)
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί κενοδοξίας
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί της ώρας του θανάτου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί του ανθρωπομορφισμού στην Αγία Γραφή
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί του γογγυσμού κατά του Θεού
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί των Γαλιλαίων, ων το αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών
Ἀρχιμ. Βασίλειος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων: "Πάτερ ἡμῶν..."
Ὃσιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
Πνευματική Ζωή Πατερικά Κείμενα