08/05/2022 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Ο Απόστολος Α' Καθολική επιστολή Ιωάννου (α' 1-7)

Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκη­κόαμεν, ὃ ἑωρά­καμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκό­αμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπα­τῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Σᾶς ἀναγγέλλουμε αὐτό πού ἤδη ὑπῆρχε ὅταν ἄρ­χι­σε ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου, αὐτό πού μέ τ’ αὐτιά μας ἀκούσαμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι, αὐτό πού μέ τά μάτια μας εἴδαμε, καί μάλιστα τό εἴδαμε καλά, καί τά χέρια μας ψηλάφησαν· σᾶς κηρύττουμε δηλαδή γιά τόν ἐνυ­πό­στατο Λόγο, ὁ ὁποῖος ἔχει μέσα του ζωή καί τή μετα­δίδει καί στούς ἄλλους. Καί ἡ ἐνυπόστατη ζωή προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἔγινε ἄνθρωπος καί φανερώθηκε μέ σάρκα· καί τή ζωή αὐτή τήν ἔχουμε δεῖ μέ τά μάτια μας καί δίνουμε μαρτυρία γι’ αὐτή καί σᾶς ἀναγγέλλουμε τή ζωή τήν αἰ­ώ­νια, πού ὑπῆρχε προανάρχως καί αἰωνίως δίπλα στόν Πατέρα καί ἦταν ἑνωμένη μ’ αὐτόν, καί φανερώ­θη­κε σέ μᾶς τούς Ἀποστόλους καί τούς πρώτους μαθητές. Αὐτό λοιπόν πού ἔχουμε δεῖ κι ἔχουμε ἀκούσει ὡς αὐ­τό­πτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες ἀναγγέλλουμε σέ σᾶς πού δέν τό εἴδατε μέ τά μάτια σας καί δέν τό ἀκούσατε μέ τ’ αὐτιά σας. Καί σᾶς τό ἀναγγέλλουμε, γιά νά ἔχετε κοινωνία καί στενό σύνδεσμο μαζί μας. Κι ἐκεῖνος πού ἔχει στενή σχέση καί κοινωνία μαζί μας, ἔχει σχέση καί κοινωνία μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υἱό του Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ στενός δηλαδή σύνδεσμος τῶν Χριστιανῶν δέν δημιουργεῖ μόνο στενή σχέση μεταξύ τους, ἀλλά καί στενή σχέση καί κοινωνία μέ τόν Θεό καί μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Κι αὐτά σᾶς τά γράφουμε, γιά νά εἶναι τέλεια ἡ χαρά μας, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό στενό σύνδεσμο καί τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας. Γιά νά ὑπάρχει ὅμως καί νά διατηρεῖται ἡ ­κοινωνία αὐτή, πού μᾶς φέρνει τόση χαρά, δέν πρέπει νά ξε­χνᾶτε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ ὑπόσχεση πού ἔχουμε ἀκούσει ἀπό τόν ἴδιο τόν Υἱό καί τήν ἀναγγέλλουμε σέ σᾶς: ὅτι ὁ Θεός εἶναι φῶς πού ἀκτινοβολεῖ ἁγιότητα καί ἀλήθεια, καί δέν ὑπάρχει μέσα του κανένα ἴχνος σκότους ἄ­γνοιας καί ἁμαρτίας. Ἐάν λοιπόν ποῦμε ὅτι ἔχουμε στενή σχέση καί κοινωνία μέ τόν Θεό, καί ταυτόχρονα ἡ γενικότερη συμπεριφορά μας εἶναι σκοτεινή καί ἁμαρτωλή, λέμε ψέματα, καί οἱ πράξεις μας δέν συμφωνοῦν μέ τήν ἀλήθεια. Ἐάν ὅμως ζοῦμε μέσα στό φῶς καί συμπεριφερόμα­στε μέ φωτεινή καί ἐνάρετη ζωή, ὅπως ζεῖ ὁ Θεός, ὁ ὁποῖ­­ος εἶναι μέσα στό πνευματικό φῶς, ἔχουμε στενή σχέση καί κοινωνία μεταξύ μας, καί ἡ θυσία τοῦ Ἰη­σοῦ Χρι­στοῦ τοῦ Υἱοῦ του μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρ­τία.

Κυριακοδρόμιο Ο Απόστολος 08/05/2022 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Ο Απόστολος Α' Καθολική επιστολή Ιωάννου (α' 1-7)